Ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишиги инвестицион муҳит жозибадорлигини таъсири хусусида Ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишиги инвестицион муҳит жозибадорлигини таъсири хусусида

Основное содержимое статьи

Nazirjon Rajabov

Аннотация

Мазкур тезисда ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишиги инвестицион муҳит жозибадорлигини таъсири ёритилган

Информация о статье

Как цитировать
Rajabov, N. (2021). Ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишиги инвестицион муҳит жозибадорлигини таъсири хусусида: Ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишиги инвестицион муҳит жозибадорлигини таъсири хусусида. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/251
Раздел
Статьи

Библиографические ссылки

Турсунов К.Б. Алимов А.В., Акилов Ҳ.А. Пандемия ва маъсулият -Тошкент: «Mashhur-press» нашриёти, 2020. -216 бет

Турсунов Қ.Б., Ражабов Н.Р. Саноат тармоқларининг инвестицион салоҳиятини барқарорлик кўрсаткичлари орқали бошқариш йўллари // «Ўзбекистон Республикаси Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами – Т.: ТДИУ, 2020 йил 11-12 декабрь. 348-357 бетлар.

Турсунов К.Б. Навоий вилоятининг инвестицион салоҳиятини оширишда маркетинг стратегияларидан фойдаланиш //“Янгиланаётган Ўзбекистонга янги авлод кадрлари” “Умид” жамғармаси битирувчиларининг биринчи Халқаро конференцияси илмий-амалий мақолалар тўплами, -Тошкент: Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 3-4 январ 2020й.

Турсунов К.Б. Навоий вилоятининг инвестицион имижини яратиш хусусиятлари// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil, 4/2020 (№ 00048) http://iqtisodiyot.tsue.uz

Турсунов К.Б. Features of creating the image of the territory in increasing the investment power of Navoi region // TRANS Asian journal of Marketing & Management Research (TAJMMR), ISSN: 2279-0667 vol 9, Issue 7-8, july-august 2020, https://tarj.in

Турсунов К.Б. Using the advantages of “Navoi” free industrial-economic zone to attract foreign investment //TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR), ISSN: 2279-0667 Vol 9, Issue 10, Oct. 2020, https://tarj.in

Турсунов К.Б. Концепция зональной политики: перспективы эффективного управления инвестиционным климатом//IV традиционная Международная научно-практическая он-лайн конференция на тему «Стратегия действий: макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и перспективы инновационного развития»/ -Ташкент: 24-25 мая 2021 г. ТГЭУ

Rajabov N. R. Effective usage of regional investment potential // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar.– Тошкент, 2019. № 3, may-iyul. 85-96 бетлар.

Ражабов Н. Р. Инвестицион муҳит жозибадорлигини баҳолашнинг илмий-услубий жиҳатлари. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – Тошкент, 2020. № 4, iyul-avgust. 118-133 бетлар.

Rajabov N. On the research methodology of investment environment’s attractiveness provision to the question of the methodology of studying the attractiveness of the investment climate// Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. – Quito, Ecuador. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. Vol 4. № 16, Junlo. 2019. pp. 740-748. ISSN 2477-9083.

Ражабов Н.Р. Эффективное управление факторов инвестиционной активности – залог обеспечения инвестиционной привлекательности // «Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ривожланиши: омиллар, натижалар ва истиқболлар» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани тўплами. – Тошкент, ТДИУ, 2018 й. 30 октябрь. 465-467 бетлар.

Ражабов Н.Р. Саноат тармоқларининг инвестицион салоҳиятининг барқарорлик кўрсаткичлари // Саноат корхоналарида инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва тамойиллари мавзусидаги республика илмий-амалий он-лайн конференцияси материаллари тўплами – Т.: ТДИУ, 2020 йил 17 декабрь. 100-106 бетлар.

Ражабов Н.Р. К вопросу методологии оценки инвестиционной привлекательности региона // «Ўзбекистон Республикаси Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Тошкент, 2019 йил 27-28 май. 331-339 стр.

Ражабов Н.Р. «Навоий» эркин индустриал-иқтисодий зонасига жалб этилган инвестициялар самарадорлигини баҳолаш // «Ўзбекистон Республикаси Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Т.: ТДИУ, 2020 йил 11-12 декабрь. 437-443 бетлар.

Ражабов Н.Р. Содержание инвестиционной привлекательности региона. // Материалы II Международной студенческой научной конференции «Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой», -Ташкент-Москва. ТГЭУ, 2020. 15-16 июня, 193-196с.

Ражабов Н.Р. Ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишига инвестицион муҳит жозибадорлиги таъсири хусусида // Минтақалар экспорт салоҳиятини оширишда инвестиция дастурларидан самарали фойдаланиш истиқболлари мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Тошкент, ТДИУ, 2020 йил 20 октябрь. 58-63 бетлар.

Инвестициявий фаоллик: таҳлил ва имкониятлар, Монография, Муаллифлар жамоаси. – Т.: Fan va texnologiya, 2019. – 214 бет.

Мустафақулов Ш., Ражабов Н. Хайдарова М. Навоий вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига инвестицион муҳит жозибадорлиги таъсирининг таҳлили // «Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar» -Тошкент №5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil. 231-241 бетлар

Mustafakulov Sh., Karimov D., Murodullaev N., Rajabov N. «Poverty: basic principles of the state at its reduction», International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 11, Issue 9., September-2020. ISSN 2229-5518.

Mustafakulov Sh., Rajabov N. Econometric analysis of the impact of the investment climate on the sustainability of socio-economic development of Navoi region, TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR), Vol 9, Issue 10, October 2020, ISSN: 2279-0667.

Ражабов Н.Р., Бекмуродова Г.А. Инвестицион муҳит жозибадорлигини таъминлаш ва самарали бошқариш йўналишлари тадқиқи хусусида//«Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари рақобатбардошлигини оширишда халқаро стандартларни жорий этиш: муаммо ва ечимлар» мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Т.: ТДИУ, 2018 йил 18 декабрь.

Хотамов И.С., Ражабов Н.Р. Современные подходы к диагностике инвестиционной привлекательности предприятий // «Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани илмий мақола ва тезислар тўплами. – Т.: ТДИУ, 2019.

Ражабов Н.Р., Раззоқов Ж.Н. Инвестицион муҳит жозибадорлигининг моҳияти ва таркиби // «Янгиланаётган Ўзбекистонга янги авлод кадрлари», «Умид» жамғармаси битирувчиларининг Биринчи халқаро конференцияси. – Т., 2020 йил 3-4 январь.

Сабиров О.Ш., Ражабов Н.Р., Ражабов К.Р., Раззаков Ж.Н. Вопросы повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятной инвестиционной среды в Республике Узбекистан // «Ўзбекистон молия бозорини ривожлантиришда инвестиция фондларининг жозибадорлигини ошириш» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами – Т.: ТДИУ, 2020 йил 29 апрель.

Ражабов Н.Р. Инвестицион муҳит жозибадорлигини бошқаришни такомиллаштириш (Навоий ЭИЗ мисолида) // 08.00.13 – Менежмент, Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати

Shaturaev, J. (2021). Education in Indonesia : Financing , Challenges of Quality and Academic Results in Primary Education. Архив Научных сследований, 6(6). https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4116

Shaturaev, J. (2014). Comparative study on similarities and differences of teaching and learning process in primary schools in Indonesia and Uzbekistan (1st ed.) [Repository Universitas Pendidikan Indonesia]. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25852.28806

Shaturaev, J. (2021). A Comparative Analysis of Public Education System of Indonesia and Uzbekistan. Bioscience Biotechnology Research Communications, 14(Special Issue (5)), 89–92. https://doi.org/10.21786/bbrc/14.5/18

Shaturaev, J. (2021b). Financing and Management of Islamic (Madrasah) Education in Indonesia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 42(1), 57–65. https://doi.org/10.17512/znpcz.2021.2.05

Shaturaev, J. (2019). the Importance of Handwriting in Education. International Journal of Advanced Research, 7(12), 947–954. https://doi.org/10.21474/ijar01/10237

Shaturaev, J. (2021). a Review of National Education System of Indonesia and Uzbekistan: Structure, Financing, Reforms. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461–474. https://doi.org/10.21474/ijar01/12470

Shaturaev, J. N., & Jumaev, H. S. (2019). Small Business, Innovation and Entrepreneurship. International Journal of Advanced Research, 7(11), 303–307. https://doi.org/10.21474/ijar01/10008

Shaturaev, J., Iroda, J., Gulnoza, I., & Madina, R. (2020). Exploration Effects of Handwriting on Children’S Writing Progress. International Journal of Advanced Research, 8(9), 369–376. https://doi.org/10.21474/ijar01/11667

Шатураев Ж.Н / Бекимбетова Г.М. (2021). THE MAIN INDICATOR OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS - CALCULATION OF NET CURRENT VALUE. The Scientific Heritage, 3(77), 14–21. https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnoy-pokazatel-effektivnosti-investitsionnyh-proektov-raschet-chistoy-tekuschey-stoimosti