ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС СОҲАСИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШГА ЭРИШИШ СЦЕНАРИЙЛАРИ ВА ТАҲЛИЛЛАРИ

Основное содержимое статьи

ИБРОҲИМ ҲАБИБУЛЛАЕВ
МАРҲАБО САИДОВА

Аннотация

Мақолада республикада бизнес ривожланиш ҳолати таҳлил қилинган
ва пандемия шароитларини ҳисобга олиб, бизнес ривожининг уч хил базавий, ижобий
ва салбий нуқтаи назарлардан иборат бўлган сценарийлари келтирилган. Шунингдек,
бизнес ривожланиши кўрсаткичлари статистик таҳлил қилинган ва келгуси даврлар
учун прогнозлаштирилган

Информация о статье

Как цитировать
ҲАБИБУЛЛАЕВ , И., & САИДОВА , М. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС СОҲАСИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШГА ЭРИШИШ СЦЕНАРИЙЛАРИ ВА ТАҲЛИЛЛАРИ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/348
Раздел
O‘zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президен-

тининг 2020 йил 19 мартдаги «Коронавирус

пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг

иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини

юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чо-

ра-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5969-сонли

Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президен-

тининг «Коронавирус пандемияси даврида

аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбир-

корлик субъектларини қўллаб-қувватлашга

доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги

йил 4апрельдаги ПФ-5978-сонли Фар-

мони.

Ўзбекистон Республикаси Президен-

тининг «Коронавирус пандемияси даврида

аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини қўл-

лаб-қувватлашга бўйича қўшимча чора-тад-

Ҳабибуллаев И., Саидова М.Ҳ.

-ШУЪБА 2-СЕКЦИЯ 2-SECTION 320

бирлар тўғрисида»ги 2020 йил 27 апрелдаги

ПФ-5986-сонли Фармони.4. Раҳмонов Ҳ.О. «Иқтисодиётни эркин-

лаштириш шароитида кичик бизнес ва хусу-

сий тадбиркорликнинг ижтимоий-иқтисодий

ривожланишини эконометрик моделлашти-

риш». Докторлик диссертацияси авторефе-

рати. Тошкент. 2010 й.;

Салаев С.К. «Кичик бизнес ривожла-

ниш тенденцияларини моделлаштириш ва ба-

шоратлаш». Докторлик диссертацияси авто-

реферати. – Т.: 2008 й.;

Джалилов Х. Истеъмол сарфлари ва

ЯИМ ўртасидаги боғланишнинг статистик

тадқиқот усулларини такомиллаштириш

(МҲТасосида). Докторлик диссертацияси ав-

тореферати. – Т.: 2004 й.;

Рихсимбоев О. Қ. Ўзбекистон Респуб-

ликасида кичик ва ўрта бизнеснинг устувор

йўналишларини эконометрик башоратлаш.

Докторлик диссертацияси автореферати.

– Т.: 2002 й.;

Ходиев Б.Ю. Ўзбекистон иқтисоди-

ётида тадбиркорлик ривожини эконометрик

моделлаштириш. Докторлик диссертацияси

автореферати. – Т.: 2000 й.;

Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик.

Статистик тўплам. Тошкент 17.10.2019.

-б.

Хабибуллаев И., Саидова М.Х. Ўзбе-

кистонда коронавирус пандемиясининг бизнес

субъектлари фаолиятига таъсири ва уни юм-

шатиш стратегиялари//. Молия. – Тошкент.,

- №3.-Б. 171-178.

Хабибуллаев И., Саидова М.Х. Embeddedness

and growth of business in Uzbekistan

// International Scientific Journal Theoretical

& Applied Science Philadelphia, USA Vol. 71

Issue 03 Year 2019 Published 30.03.2019 Global

Impact Factor 0,56. Pages 441-447.

Хабибуллаев И., Саидова М.Х. Business

in Uzbekistan: prerequisites, obstacles, order of

introduction // Молия. – Тошкент., 2019.- №6.-

Б. 124-131.

Саидова М.Х. Ўзбекистонда бизнес-

ни ривожланиш жараёнини тахлил қилиш ва

прогнозлашнинг услубий асослари//Тошкент

Давлат иқтисодиёт университети «Ўзбекис-

тон Республикаси Ҳаракатлар стратегияси:

макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион

фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқ-

боллари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий

конференцияси. – Ташкент: 2018 28–29 май. –

Б. 242-247.

Хабибуллаев И., Саидова М.Х. Пан-

демия ҳолатида бизнес фаолиятини қўллаб-

қувватлашнинг долзарб масалалари// Янги

Ўзбекистон иқтисодиётининг макроиқтисо-

дий барқарорлигини таьминлаш: муаммолар,

таҳлиллар ва натижалар» онлайн, илмий-ма-

софавий конференцияси тезислар туплами,

йил 30 апрель.– Б. 389-395.

Саидова М.Х. «Анализ моделирова-

ния и прогнозирования развития бизнеса в

Узбекистане» // Актуальные проблемы тео-

рии и практики развития экономики региона:

сборник научных статей по материалам 4-й

межрегиональной научно-практической кон-

ференции молодых ученых/под редакцией Пи-

роговой Т.Э., Никифорова Д.К.– Москва: Из-

дательство: ООО «ТРП», 2017. стр.486–494.

Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик.

Статистик тўплам. Тошкент 17.10.2019.

-б.

Burxanov, A.U. and Kurbonov, X.A. (2018) "Ways to Reduce Local Budget Income in the Territories," Economics and Innovative Technologies: Vol. 2018 : No. 1 , Article 13.

Available at: https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2018/iss1/13

Kurbonov, K. (2021). Жаҳон амалиётида инвестиция фондлари (молия бозори)нинг ташкилий моделлари. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/11

Kurbоnov K. (2021). Religious-legal bases of activity of Islamic credit institutions. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/102

Kurbonov, K. (2021). Strategy of debt management . Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/101

Kurbonov, K. (2021). Zamonaviy iqtisodiyot qarashlar paradigmasida fillips egri chizig’ining barqarorligi. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/100

Kurbonov, K. (2021). Investitsion faollik-hududiy iqtisodiy taraqqiyotining bosh omili sifatida. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/104

Kurbonov, K. (2021). ҲУДУДЛАР БЮДЖЕТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ ОРҚАЛИ УЛАРНИ СУБВЕНЦИЯДАН ЧИҚАРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/103

Kurbonov, K. (2020). Замонавий иқтисодий қарашлар парадигмасида филлипс эгри чизиғининг барқарорлиги. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/232

Shaturaev, J. (2014). Comparative Study on Similarities and Differences of Teaching and Learning Process in Primary Schools in Indonesia and Uzbekistan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Indonesia: Universities Pendidikan.

Shaturaev, J. (2019). The importance of handwriting in education. International Journal of Advanced Research, 7(12), 947-954.

Shaturaev, J. (2021). ОБРАЗОВАНИЕ В ИНДОНЕЗИИ: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Архив научных исследований, 1(45). извлечено от https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4116

Бекимбетова Г.М., & Шатураев Ж.Н. (2021). ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАСЧЕТ ЧИСТОЙ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ. The Scientific Heritage, (77-3), 14-21. doi: 10.24412/9215-0365-2021-77-3-14-21

Shaturaev, J. N., & Jumaev, H. S. (2019). Small Business, Innovation and Entrepreneurship. International Journal of Advanced Research, 7(11), 303-307.

Shaturaev, J. (2021). Financing and Management of Islamic (Madrasah) Education in Indonesia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 42(1), 57-65.

Shaturaev, J. (2021). A Comparative Analysis of Public Education System of Indonesia and Uzbekistan. Bioscience Biotechnology Research Communications, 14 (Special Issue (5)), 89–92.

Shaturaev, J., Iroda, J., Gulnoza, I., & Madina, R. (2020). Exploration Effects of Handwriting on Children’S Writing Progress. International Journal of Advanced Research, 8(9), 369-376.

Shaturaev, J. (2021). a Review of National Education System of Indonesia and Uzbekistan: Structure, Financing, Reforms. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Шатураев, Ж. Н., & Бекимбетова, Г. М. (2021). THE MAIN INDICATOR OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS-CALCULATION OF NET CURRENT VALUE. The Scientific Heritage, 3 (77), 14–21.

Shaturaev, J. (2021). A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: Manuscript Info Abstract Introduction:-ISSN: 2320-5407. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). INDIGENT CONDITION IN EDUCATION AND LOW ACADEMIC OUTCOMES IN PUBLIC EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN . Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/247

Shaturaev, J. (2021). УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕФОРМЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИНДОНЕЗИИ И УЗБЕКИСТАНА. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/240

Shaturaev, J. (2021). INDONESIA: SUPERIOR POLICIES AND MANAGEMENT FOR BETTER EDUCATION (Community development through Education). Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/242

Shaturaev, J. (2021). СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/312

Турсунов К.Б. Алимов А.В., Акилов Ҳ.А. Пандемия ва маъсулият -Тошкент: «Mashhur-press» нашриёти, 2020. -216 бет

Турсунов Қ.Б., Ражабов Н.Р. Саноат тармоқларининг инвестицион салоҳиятини барқарорлик кўрсаткичлари орқали бошқариш йўллари // «Ўзбекистон Республикаси Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами – Т.: ТДИУ, 2020 йил 11-12 декабрь. 348-357 бетлар.

Турсунов К.Б. Навоий вилоятининг инвестицион салоҳиятини оширишда маркетинг стратегияларидан фойдаланиш //“Янгиланаётган Ўзбекистонга янги авлод кадрлари” “Умид” жамғармаси битирувчиларининг биринчи Халқаро конференцияси илмий-амалий мақолалар тўплами, -Тошкент: Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 3-4 январ 2020й.

Турсунов К.Б. Навоий вилоятининг инвестицион имижини яратиш хусусиятлари// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil, 4/2020 (№ 00048) http://iqtisodiyot.tsue.uz

Турсунов К.Б. Features of creating the image of the territory in increasing the investment power of Navoi region // TRANS Asian journal of Marketing & Management Research (TAJMMR), ISSN: 2279-0667 vol 9, Issue 7-8, july-august 2020, https://tarj.in

Турсунов К.Б. Using the advantages of “Navoi” free industrial-economic zone to attract foreign investment //TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR), ISSN: 2279-0667 Vol 9, Issue 10, Oct. 2020, https://tarj.in

Турсунов К.Б. Концепция зональной политики: перспективы эффективного управления инвестиционным климатом//IV традиционная Международная научно-практическая он-лайн конференция на тему «Стратегия действий: макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и перспективы инновационного развития»/ -Ташкент: 24-25 мая 2021 г. ТГЭУ

Rajabov N. R. Effective usage of regional investment potential // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar.– Тошкент, 2019. № 3, may-iyul. 85-96 бетлар.

Ражабов Н. Р. Инвестицион муҳит жозибадорлигини баҳолашнинг илмий-услубий жиҳатлари. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – Тошкент, 2020. № 4, iyul-avgust. 118-133 бетлар.

Rajabov N. On the research methodology of investment environment’s attractiveness provision to the question of the methodology of studying the attractiveness of the investment climate// Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. – Quito, Ecuador. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. Vol 4. № 16, Junlo. 2019. pp. 740-748. ISSN 2477-9083.

Ражабов Н.Р. Эффективное управление факторов инвестиционной активности – залог обеспечения инвестиционной привлекательности // «Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ривожланиши: омиллар, натижалар ва истиқболлар» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани тўплами. – Тошкент, ТДИУ, 2018 й. 30 октябрь. 465-467 бетлар.

Ражабов Н.Р. Саноат тармоқларининг инвестицион салоҳиятининг барқарорлик кўрсаткичлари // Саноат корхоналарида инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва тамойиллари мавзусидаги республика илмий-амалий он-лайн конференцияси материаллари тўплами – Т.: ТДИУ, 2020 йил 17 декабрь. 100-106 бетлар.

Ражабов Н.Р. К вопросу методологии оценки инвестиционной привлекательности региона // «Ўзбекистон Республикаси Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Тошкент, 2019 йил 27-28 май. 331-339 стр.

Ражабов Н.Р. «Навоий» эркин индустриал-иқтисодий зонасига жалб этилган инвестициялар самарадорлигини баҳолаш // «Ўзбекистон Республикаси Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Т.: ТДИУ, 2020 йил 11-12 декабрь. 437-443 бетлар.

Ражабов Н.Р. Содержание инвестиционной привлекательности региона. // Материалы II Международной студенческой научной конференции «Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой», -Ташкент-Москва. ТГЭУ, 2020. 15-16 июня, 193-196с.

Ражабов Н.Р. Ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишига инвестицион муҳит жозибадорлиги таъсири хусусида // Минтақалар экспорт салоҳиятини оширишда инвестиция дастурларидан самарали фойдаланиш истиқболлари мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Тошкент, ТДИУ, 2020 йил 20 октябрь. 58-63 бетлар.

Инвестициявий фаоллик: таҳлил ва имкониятлар, Монография, Муаллифлар жамоаси. – Т.: Fan va texnologiya, 2019. – 214 бет.

Мустафақулов Ш., Ражабов Н. Хайдарова М. Навоий вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига инвестицион муҳит жозибадорлиги таъсирининг таҳлили // «Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar» -Тошкент №5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil. 231-241 бетлар

Mustafakulov Sh., Karimov D., Murodullaev N., Rajabov N. «Poverty: basic principles of the state at its reduction», International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 11, Issue 9., September-2020. ISSN 2229-5518.

Mustafakulov Sh., Rajabov N. Econometric analysis of the impact of the investment climate on the sustainability of socio-economic development of Navoi region, TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR), Vol 9, Issue 10, October 2020, ISSN: 2279-0667.

Ражабов Н.Р., Бекмуродова Г.А. Инвестицион муҳит жозибадорлигини таъминлаш ва самарали бошқариш йўналишлари тадқиқи хусусида//«Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари рақобатбардошлигини оширишда халқаро стандартларни жорий этиш: муаммо ва ечимлар» мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Т.: ТДИУ, 2018 йил 18 декабрь.

Хотамов И.С., Ражабов Н.Р. Современные подходы к диагностике инвестиционной привлекательности предприятий // «Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани илмий мақола ва тезислар тўплами. – Т.: ТДИУ, 2019.

Ражабов Н.Р., Раззоқов Ж.Н. Инвестицион муҳит жозибадорлигининг моҳияти ва таркиби // «Янгиланаётган Ўзбекистонга янги авлод кадрлари», «Умид» жамғармаси битирувчиларининг Биринчи халқаро конференцияси. – Т., 2020 йил 3-4 январь.

Сабиров О.Ш., Ражабов Н.Р., Ражабов К.Р., Раззаков Ж.Н. Вопросы повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятной инвестиционной среды в Республике Узбекистан // «Ўзбекистон молия бозорини ривожлантиришда инвестиция фондларининг жозибадорлигини ошириш» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами – Т.: ТДИУ, 2020 йил 29 апрель.

Ражабов Н.Р. Инвестицион муҳит жозибадорлигини бошқаришни такомиллаштириш (Навоий ЭИЗ мисолида) // 08.00.13 – Менежмент, Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати

Inomjon, Q. (2021). OPEN DOORS OF THE WTO FOR HARD RULES OF FACILITATION FOR INVESTMENT DEVELOPMENT: OPEN DOORS OF THE WTO FOR HARD RULES OF FACILITATION FOR INVESTMENT DEVELOPMENT. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/246

Abduraimova, N. (2021). Can cryptocurrencies change the role of money?. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/316

Abduraimova, N. R. (2019). THE ROLE OF PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT SYSTEM. Научные горизонты, (5-1), 6-19.

Nemat o‘g‘li, Q. I. INVESTMENT AND FOREIGN TRADE DEVELOPMENT. МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 476.

Abduraimova Nigora Radjabovna (2021); INCREASING THE EFFICIENCY OF THE USE OF PUBLIC FINANCIAL RESOURCES IN ENSURING EMPLOYMENT OF THE POPULATION Int. J. of Adv. Res. 9 (Jun). 287-293] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

Abduraimova Nigora Rajabovna (2021); OPERATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS DURING THE PANDEMIC Int. J. of Adv. Res. 9 (Jan). 408-423] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

Shaturaev, J. (2014). Comparative study on similarities and differences of teaching and learning process in primary schools in Indonesia and Uzbekistan. Universitas Pendidikan Indonesia.

Shaturaev, J. (2014). COMPARATIVE STUDY ON SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF TEACHING AND LEARNING PROCESS IN PRIMARY SCHOOLS IN INDONESIA AND UZBEKISTAN (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Shaturaev, J. (2014). COMPARATIVE STUDY ON SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF TEACHING AND LEARNING PROCESS IN PRIMARY SCHOOLS IN INDONESIA AND UZBEKISTAN.

Shaturaev, J. (2014). COMPARATIVE STUDY ON SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF TEACHING AND LEARNING PROCESS IN PRIMARY SCHOOLS IN INDONESIA AND UZBEKISTAN.

Шатураев, Ж. Н., & Бекимбетова, Г. М. (2021). THE MAIN INDICATOR OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS-CALCULATION OF NET CURRENT VALUE. The Scientific Heritage, 3 (77), 14–21.