КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ – ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИ СИФАТИДА

Основное содержимое статьи

ЖАМИЛА ХОЛМУРОДОВНА БОБАНАЗАРОВА
САХОБАТ БОЗОРОВА

Аннотация

Ушбу мақолада камбағалликни камайтириш ва аҳоли иш билан банд-
лигини таъминаш бўйича мувофиқлаштирилган ишларни амалга ошириш, бу борада
олиб борилаётган ислоҳотлар натижалари ёритилган. Иқтисодиётни ривожланти-
риш учун тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш масалаларининг асосий йўналишлари
ўрганилган, мазкур муаммоларга таъсир кўрсатувчи омиллар таҳлил қилинган, бир
қатор амалий таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Информация о статье

Как цитировать
БОБАНАЗАРОВА , Ж. Х., & БОЗОРОВА , С. (2021). КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ – ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИ СИФАТИДА. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/403
Раздел
O‘zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президенти-

нинг 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Ре-

спубликасини янада ривожлантириш бўйича

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги ПФ-

-сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси

қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон.

Ўзбекистон Республикаси Президенти-

нинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020

йил, 29 февраль Kun.UZ сайти.

Н.Х.Жумаев, Д.А. Рахмонов Камбағаллик

– макроиқтисодий барқарорликнинг долзарб

муаммоси. Молия ва банк иши илмий электрон

журнал. 2020 йил №4- 241бет

Қ.Х. Абдураҳмонов Меҳнат иқтисодиёти.

Назария ва амалиёт. Дарслик. Т.: Ўзбекистон

Республикаси Фанлар академияси. «Fan»

нашриёти. – Т.: 2019 йил - 385 бет.

Ш.Р. Холмўминов, К.З. Хомитов, Н.У. Ара-

бов, Ж.Х. Бобаназарова ва бошқалар. Қишлоқ

аҳолисини иш билан таъминлашнинг страте-

гик йўналишлари (монография). - Тошкент:

«Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа

уйи». 2020, - 18 бет.

Жиззах вилоят статистика бош бошқар-

масининг 2017-2020 йилги маълумотлари.

https:www.un.opg.

Bandar Xajjar (2020) Ислом тараққиёти

банки гуруҳи Президенти. 2020 йил 31 март.

President of the Islamic Development Bank

Group: Covid-19 and Micro, Small and Medium

Enterprises, Saving the Global Economy from the

Pandemic.

Shaturaev, J. (2014). Comparative Study on Similarities and Differences of Teaching and Learning Process in Primary Schools in Indonesia and Uzbekistan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Indonesia: Universities Pendidikan.

Shaturaev, J. (2019). The importance of handwriting in education. International Journal of Advanced Research, 7(12), 947-954.

Shaturaev, J. (2021). INDIGENT CONDITION IN EDUCATION AND LOW ACADEMIC OUTCOMES IN PUBLIC EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN . Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/247

Shaturaev, J. (2021). УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕФОРМЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИНДОНЕЗИИ И УЗБЕКИСТАНА. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/240

Shaturaev, J. (2021). INDONESIA: SUPERIOR POLICIES AND MANAGEMENT FOR BETTER EDUCATION (Community development through Education). Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/242

Shaturaev, J. (2021). СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/312

Shaturaev, J. N., & Jumaev, H. S. (2019). Small Business, Innovation and Entrepreneurship. International Journal of Advanced Research, 7(11), 303-307.

Shaturaev, J. (2021). Financing and Management of Islamic (Madrasah) Education in Indonesia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 42(1), 57-65.

Shaturaev, J. (2021). A Comparative Analysis of Public Education System of Indonesia and Uzbekistan. Bioscience Biotechnology Research Communications, 14 (Special Issue (5)), 89–92.

Shaturaev, J., Iroda, J., Gulnoza, I., & Madina, R. (2020). Exploration Effects of Handwriting on Children’S Writing Progress. International Journal of Advanced Research, 8(9), 369-376.

Shaturaev, J. (2021). a Review of National Education System of Indonesia and Uzbekistan: Structure, Financing, Reforms. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: Manuscript Info Abstract Introduction:-ISSN: 2320-5407. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). ОБРАЗОВАНИЕ В ИНДОНЕЗИИ: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Архив научных исследований, 1(45). извлечено от https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4116

[Jakhongir Shaturaev (2019); THE IMPORTANCE OF HANDWRITING IN EDUCATION Int. J. of Adv. Res. 7 (Dec). 947-954] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev, Jalolova Iroda, Istamova Gulnoza and Rakhimova Madina (2020); EXPLORATION EFFECTS OF HANDWRITING ON CHILDREN’S WRITING PROGRESS Int. J. of Adv. Res. 8 (Sep). 369-376] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev (2021); A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: STRUCTURE, FINANCING, REFORMS Int. J. of Adv. Res. 9 (Feb). 461-474] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com