ЎЗБЕКИСТОН МЕҲНАТ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА СОVID-19 ПАНДЕИЯСИНИНГ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРЛАРИ

Основное содержимое статьи

МИРИСЛОМ МИРОЛИМОВ

Аннотация

Пандемия шароитида ўз ишини йўқотган аҳолини камбағалликка ту-
шиб қолишига йўл қўймаслигимиз керак. Шунинг учун келгуси йилдан бошлаб янгича
тизим жорий этилади. Унга кўра, вақтинча ишсизлик нафақаси 3 баробар (223 минг
сўмдан 680 минг сўмга) оширилади ва бунда 6 та ҳужжат талаб этиладиган эски бю-
рократик тартиб бекор қилинади. Камбағалликни қисқартириш борасида ҳудудлардаги
ҳақиқий ҳолатга баҳо бериш, амалга оширилаётган ишлар ижросини назорат қилиш
Олий Мажлис палаталари ва маҳаллий Кенгашларнинг диққат марказида бўлиши
лозим. Бозор иқтисодиёти шароитида макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш
ва аҳоли фаровонлигини юксалтириш кўп жиҳатдан аҳоли бандлигини ошириш билан
боғлиқ ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси тараққиётининг ҳозирги босқичида
асосий эътибор иқтисодиётни эркинлаштириш ва тадбиркорликни ривожлантириш
асосида иқтисодиёт тармоқларининг барч

Информация о статье

Как цитировать
МИРОЛИМОВ , М. (2021). ЎЗБЕКИСТОН МЕҲНАТ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА СОVID-19 ПАНДЕИЯСИНИНГ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРЛАРИ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/415
Раздел
O‘zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президенти-

нинг «Коронавирус пандемияси ва глобал инқи-

роз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига

салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи

навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги

Фармони(2020 йил 19мартдаги ПФ-5969-сон).

«Карантинга оид чораларни амал қилиш

даврида ходимларни масофавий иш усулида,

Миролимов М.М.

-ШУЪБА 4-СЕКЦИЯ 4-SECTION 234

мослашувчан иш графигида ёки уйда ишлашга

ўтказишнинг вақтинчалик тартиби тўғриси-

да»ги низом. (Ўзбекистон Республикаси банд-

лик ва меҳнат муносабатлари вазирининг 2020

йил 25 мартдаги 9-2020/Б-сон буйруғи).

Абдураҳманов Қ. Меҳнат иқтисодиёти:

Назария ва амалиёт / Дарслик. –Т.: FAN, 2019.

-316 б.

COVID-19 в странах Центральной Азии:

последствия и ответные политические меры.

https://www.oecd.org/eurasia/competitivenessprogramme/

central-asia/COVID-19-crisisresponse-

in-Central-Asia-Russian.pdf

Пандемиянинг глобал меҳнат муноса-

батлариги таъсири. Манба: Халқаро Меҳнат

Ташкилотининг расмий веб-сайти http://ilo.org.

Мурожаат қилинган сана: 08.05.2020.

Аҳоли бандлигини таъминлаш масаласи

муҳокама қилинди. Манба: Ўзбекистон Респу-

бликаси Президентининг расмий веб-сайти

http://president.uz. Мурожаат қилинган сана:

05.2020.

Барқарор ривожланиш мақсадлари ва

барқарор ижтимоий ривожланиш: ўзаро ҳам-

корликнинг янги тажрибаси. https://mehnat.

uz/uz/news/barqaror-rivozhlanish-maqsadlariva-

barqaror-izhtimoiy-rivozhlanish-uzarohamkorlikning-

yangi-tazhribasi.

О.Норов. Пандемия шароитида дунё

меҳнат бозорида вазият қандай, қанча одам

ишсиз қолмоқда?https://uza.uz/oz/society/

pandemiya-sharoitida-dunye-me-nat-bozori-davaziyat-

anday-an-11-06-2020

М. Холмухамедов. Пандемия кризиси

шароитида аҳолини ижтимоий қўллаб-қув-

ватлаш йўналишлари.https://review.uz/oz/post/

pandemiya-krizisi-sharoitida-aholini-ijtimoiyqollab-

quvvatlash-yonalishlari.

Д.А. Насимов. Рақамли иқтисодиёт ша-

роитида бандликнинг замонавий шаклларини

жорий этиш методологик-услубий асосларини

такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари

доктори (DSc) диссертацияси Автореферати,

https://www.ilo.org/moscow/news/

WCMS_741071/lang--ru/index.htm

Ш.Ш.Асамходжаева. Инсон капитали

ва унинг ривожланишига пандемиянинг таъ-

сири. «Молия ва банк иши» илмий электрон

журнали, №2, май, 2020 йил. 193-198-бетла

Shaturaev, J. (2014). Comparative Study on Similarities and Differences of Teaching and Learning Process in Primary Schools in Indonesia and Uzbekistan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Indonesia: Universities Pendidikan.

Shaturaev, J. (2019). The importance of handwriting in education. International Journal of Advanced Research, 7(12), 947-954.

Shaturaev, J. (2021). INDIGENT CONDITION IN EDUCATION AND LOW ACADEMIC OUTCOMES IN PUBLIC EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN . Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/247

Shaturaev, J. (2021). УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕФОРМЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИНДОНЕЗИИ И УЗБЕКИСТАНА. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/240

Shaturaev, J. (2021). INDONESIA: SUPERIOR POLICIES AND MANAGEMENT FOR BETTER EDUCATION (Community development through Education). Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/242

Shaturaev, J. (2021). СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/312

Shaturaev, J. N., & Jumaev, H. S. (2019). Small Business, Innovation and Entrepreneurship. International Journal of Advanced Research, 7(11), 303-307.

Shaturaev, J. (2021). Financing and Management of Islamic (Madrasah) Education in Indonesia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 42(1), 57-65.

Shaturaev, J. (2021). A Comparative Analysis of Public Education System of Indonesia and Uzbekistan. Bioscience Biotechnology Research Communications, 14 (Special Issue (5)), 89–92.

Shaturaev, J., Iroda, J., Gulnoza, I., & Madina, R. (2020). Exploration Effects of Handwriting on Children’S Writing Progress. International Journal of Advanced Research, 8(9), 369-376.

Shaturaev, J. (2021). a Review of National Education System of Indonesia and Uzbekistan: Structure, Financing, Reforms. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: Manuscript Info Abstract Introduction:-ISSN: 2320-5407. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Antonova, N., Anufriev, D., Bekimbetova, G., & Shaturaev, J. ECONOMIC SCIENCES.

Shaturaev, J. (2021). ОБРАЗОВАНИЕ В ИНДОНЕЗИИ: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Архив научных исследований, 1(45). извлечено от https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4116

[Jakhongir Shaturaev (2019); THE IMPORTANCE OF HANDWRITING IN EDUCATION Int. J. of Adv. Res. 7 (Dec). 947-954] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev, Jalolova Iroda, Istamova Gulnoza and Rakhimova Madina (2020); EXPLORATION EFFECTS OF HANDWRITING ON CHILDREN’S WRITING PROGRESS Int. J. of Adv. Res. 8 (Sep). 369-376] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev (2021); A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: STRUCTURE, FINANCING, REFORMS Int. J. of Adv. Res. 9 (Feb). 461-474] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com