ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА СТАТИСТИКА НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Основное содержимое статьи

Gulmira Razikova

Аннотация

Мамлакатимиз тараққиётининг замонавий босқичида янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлида олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар доирасида сўнгги йилларда миллий статистика соҳасини ривожлантириш юзасидан ҳам тизимли ишлар амалга оширилмоқда. 

Информация о статье

Как цитировать
Razikova, G. (2022). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА СТАТИСТИКА НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ . Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/603
Раздел
Статьи

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи» газетаси, 2018 йил 29 декабрь № 271-272 (7229-7230) сони. 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. // “Халқ сўзи”, 8 феврал 2017 йил. 3. Dictionary of International Trade. Global Marketing Strategies, 2015, p.82. 4. Schwarb К. World economic Forum: The Global Competitiveness Report. Geneva: World economic Forum, 2013. 5. Ғозибеков Д. Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. – Т.: “Молия”, 2003, 45 бет. 6. Қўзиева Н.Р. Хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолиятини рағбатлантиришнинг молиякредит механизмини такомиллаштириш йўналишлари. Иқт. фан. док. илм. дар. олиш учун ёз. дисс. автореф. – Т.: БМА, 2008, 111 бет. 7. Фозилчаев Ш.Қ., Хидиров Н.Ғ. Инвестиция ва лизинг асослари. Ўқув қўлланма. – Т.: Молия, 2017 йил, 122 бет. 8. Stobaugh R.B. How to Analyze Foreign Investment Climates // Harvard Business Review. 1969. September-October. 9. Республикаси Давлат Статистика қўмитаси расмий веб сайти). 10.https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB2019-report_webversion.pdf 11. Schwarb К. World economic Forum: The Global Competitiveness Report. Geneva: World economic Forum, 2013. 12. Polyxeni Kechagia and Theodore Metaxas. FDI in Central Asia:Uzbekistan. Munchin Personal RePEc Archive. University of Thessaly, Department of Economics, Greece, 2016.

Разикова, Гульмира; ,MАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ ИНВEСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ,Иқтисодиёт ва таълим,,4,31-35,2021