[1]
Хашимова, С. 2022. САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Архив научных исследований . 4, 1 (июн. 2022).