(1)
Ochilova, G. ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ ТАДБИРКОРЛИККА ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ - ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ. TSUE.UZ 2022, 4.