[1]
G. Ochilova, «ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ ТАДБИРКОРЛИККА ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ - ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ», TSUE.UZ, т. 4, вып. 1, июн. 2022.