FORSAYT TEXNOLOGIYASINI TA'LIM JARAYONIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

FORSAYT TEXNOLOGIYASINI TA'LIM JARAYONIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Авторы

  • Sayyora Akbarova

Ключевые слова:

Инновация, концепция, прогноз, режалаштириш, тахлил қилиш, тасаввур қилиш, замонавий ўқитиш технологиялари, креативлик, компетентлик, форсайт, форсайт технология, форсайт компетенция.

Аннотация

Maqolada Forsayt texnologiyasining turli sohalar kelajagini tahlil qilish hamda rejalashtirishdagi o‘rni, mazmuni va mohiyati; Forsayt texnologiyasining hususiyatlari va uni ta'lim jarayonida qo‘llash imkoniyatlari; Forsayt kompetensiyani shakllantirish zaruriyati va yo‘llari kabi masalalar yoritilib, ushbu texnologiyadan oliy ta'limda foydalanish bo‘yicha ba'zi xulosa va takliflar berilgan.

Библиографические ссылки

Что такое форсайт и как им пользоваться https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5eb542c89a79470ed74f2d21

Kryukov S.V. Форсайт: от прогноза к формированию будущего //Terra Economicus. – 2010. – Т. 8. – №. 3-2. – С. 7-17.

Форсайт. https://blog.bitobe.ru/article/forsayt/ © Блог «Новая эпоха управление

Knitel M. V., Larionov P. A. Использование технологии «форсайт» в процессе обучения //Наука и перспективы. – 2016. – №. 1. – С. 11-14.

Kononyuk A. va b. Обучение форсайт-компетенциям и его интеграция в университетские программы https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-forsayt-kompetentsiyam-i-ego-integratsiya-v-universitetskie-programmy

Prognozlash, strategik rejalashtirish va forsayt tushunchalaridagi bog‘liqlik va farqli jihatlar http://hudud24.uz/prognozlash-strategik-rejalashtirish-va-forsayt-tushunchalaridagibo%d2%93li%d2%9blik-va-far%d2%9bli-ji%d2%b3atlar/

Akbarova S.A. “Forsayt texnologiyasi” va uni zamonaviy ta'limda tadbiq etishning ahamiyati //Kasbiy muloqotda chet tili: madaniyat, psixologiya, ta'lim: Respublika ilmiy-amaliy onlayn konferentsiyasi. - Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo".- 2022. – 35-38 б.

Андрюхина Л.М. Компетенции XXI века: методология форсайта и адорнации// http://ncrao.rsvpu.ru/sites/default/files/konf_files/andryuhina.pdf

Xakimova M. F. Аxborot taъlim muhitida innovatsiya va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. NUU Conference 1. – S. 149-152.

Raximov O. D., Manzarov Yu. X., Ashurova L. O‘zbekiston oliy ta'lim tizimida dastlabki forsayt tadqiqotlar //Sovremennoye obrazovaniye (Uzbekistan). – 2021. – №. 4 (101). – S. 16-22

Файзуллаева Н. Пандемия шароитида олий таълим тизимида таълим хизматларининг трансформацияси //Архив научных исследований. – 2021.

Akbarova S., Khakimova M., Musaxonova G. OPPORTUNITIES OF INNOVATION TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

Hakimova M. Н. Хўжаев, М. Хошимова, М. Хакимова, Г. Очилова, Г. Мусахонова //Архив научных исследований. – 2021.

Xakimova M. ОЛИЙ ТАЪЛИМГА ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ЗАРУРИЯТИ //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

Kayumova M. Оилада вояга етмаган ўсмирлар ўртасидаги педагогик психологик муаммолар ва уларни ечимлари //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

Загрузки

Опубликован

2022-12-16

Как цитировать

Akbarova, S. (2022). FORSAYT TEXNOLOGIYASINI TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3017

Выпуск

Раздел

Статьи
Loading...