Узбекистонда дандолат мадсулотлари бозорининг ривожланиш тенденциялари

Узбекистонда дандолат мадсулотлари бозорининг ривожланиш тенденциялари

Узбекистонда дандолат мадсулотлари бозорининг ривожланиш тенденциялари

Авторы

  • Мунира Азларова a:1:{s:5:"ru_RU";s:8:"ТДИУ";}

Аннотация

Ушбу мацола цандолатчилик сощсини жадал щтисодий уамда маркетинг фаолиятини ривожлантириш буйи-ча фалсафа доктори диссертацияси доирасида олиб борилган тадцщот натижасидир.  Ушбу мацолада озщ-овцат товарлари бозорида бозор конъюнктураси уамда бозорни озщ-овцат товарлари билан тулдиришнинг асосий ман-балари,  саноат,  циииоц хужалиги ва  озщ-овцат  товарлари импорти масаласи, сунги йилларда республикамизда цандолатчилик билан шугулланадиган тадбиркорлик субъектлари усиш динамикаси каби щтисодий курсаткичлар тадлил цилинган.

Библиографические ссылки

Узбекистан Республикаси Вазирлар Мадкамасининг “Ички истеъмол бозорини асосий турдаги озид-

овдат мадсулотлари билан кафолатли таъминлашга дойр душимча чора-тадбирлар тугрисида”ги 2021 йил

мартдаги ПК^-135 сонли дарори.

F.T. Kasimova. ( 2 0 1 9 ). Improvement o f marketing activities in small entrepreneurship in the conditions o f

development o f competitive markets. I S J Theoretical & A pplied Science, 03 ( 7 1 ), 577-583.

. 0 .B . Djurabaev Modern management system in large companies o f Uzbekistan / /Econom ics and Innova­

tive Technologies. T. 2 021. №. 6. C. 2.

O.O. Djurabaev. Management is the foundation o f the digitalization o f the economy / /Архив научных

исследований. - 2 020.

M.Azlarova. Analysis methods o f the factors influencing on consumer market Analysis methods o f the fac­

tors influencing on consumer market / / Бюллетень науки и практики. 2 0 1 8 . Т. 4. №2. С. 276-282.

G.Shanazarova. Features o f innovative management strategy o f the automotive industry o f Uzbekistan / /

Архив научных исследований. - 2 019.

Узбекистан Республикаси Давлат Статистика Кумитаси маълумотлари.

Загрузки

Опубликован

2023-06-02

Как цитировать

Азларова, М. (2023). Узбекистонда дандолат мадсулотлари бозорининг ривожланиш тенденциялари : Узбекистонда дандолат мадсулотлари бозорининг ривожланиш тенденциялари . Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3144

Выпуск

Раздел

Статьи

Категории

Loading...